Kto rozlicza się na PIT-36?

Kto rozlicza się na PIT-36?

Deklaracja PIT-36 dotyczy osób, które w danym roku podatkowym:

 • prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną przy zastosowaniu skali podatkowej na zasadach ogólnych,
 • prowadziły dział specjalnej produkcji rolnej (rodzaj uprawy lub produkcji rolnej zawartych w ustawach o PIT i CIT) opodatkowany na ogólnych zasadach z zastosowaniem skali podatkowej,
 • uzyskały przychody opodatkowane na ogólnych zasadach z wynajmu nieruchomości lub ziemi (wynajem mieszkania, dzierżawa, poddzierżawa itp.)
 • otrzymywały dochody ze źródeł krajowych, od których samodzielnie opłacały zaliczki na podatek dochodowy,
 • uzyskały dochody za granicą.

W przypadku rozliczania zagranicznych zarobków w polskim urzędzie skarbowym należy także złożyć PIT-36 ZG, czyli załącznik do zeznania PIT-36. W przypadku dochodów różnych krajów konieczne będzie uwzględnienie osobnego arkusza dla każdego z nich.

Deklarację PIT-36 wraz z załącznikiem PIT ZG należy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie.

Kto może odliczyć diety zagraniczne?

Kto może odliczyć diety zagraniczne?

Art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o PIT przewiduje, że od przychodów osiągniętych za granicą pierwszej polscy podatnicy mają prawo kwoty zwolnione od opodatkowania. Będzie to kwota w wysokości stanowiącej 30% diety przyznawanej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju.

Naliczanie diety polega na ustaleniu ilość dni, w jakich pozostajemy w stosunku pracy za granicą, obliczeniu wysokości przysługującego odliczenia, a następnie pomniejszeniu przychodów o uzyskaną kwotę. Dopiero od otrzymanej sumy ustalamy należny do zapłaty podatek. Wysokość dziennej stawki diety zależy od kraju – w przypadku Niemiec będzie to 49 euro, Holandii 50 euro Czech 41 euro a Norwegii 496 NOK.

Trzeba pamiętać, że ze zwolnienia związanego z dietami podczas rozliczenia za zagranicznych dochodów nie skorzystają pracownicy odbywający podróż służbową poza granicami Polski, ponieważ przysługuje im z tego tytułu pełna dzienna kwota diety wypłacana przez pracodawcę.

Co grozi za nierozliczenie się z zagranicy?

Co grozi za nierozliczenie się z zagranicy?

Zarabiając za granicą, należy się upewnić, czy dotyczy nas złożenie deklaracji w polskim urzędzie skarbowym, ponieważ każdy podatnik, który nie rozliczy się w terminie, ponosi poważne konsekwencje. Zignorowanie obowiązku podatkowego podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Nieuiszczona kwota podatku należnego w Polsce z tytułu osiągnięcia dochodów zagranicznych będzie stanowić zaległość podatkową – od niej naliczane są odsetki za zwłokę. Stawka odsetek wynosi 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim.

Zasadne jest pytanie, skąd urząd skarbowy wie o naszych zarobkach za granicą?

Polska skarbówka, dzięki systemowi wymiany informacji funkcjonującemu na terenie Unii Europejskiej może uzyskać niezbędne dane o zarobkach każdego polskiego obywatela. Pozwala to na ustalenie rezydencji podatkowej, która ma wpływ na obowiązek rozliczenia.

Jeżeli chcesz załatwić wszystkie formalności zarówno w zagranicznym, jak i polskim urzędem skarbowym, warto zlecić złożenie deklaracji profesjonalistom. W tym celu zapoznaj się z naszym rankingiem najlepszych biur podatkowych i wybierz firmę spełniająca Twoje wymagania.

Jak uzyskać zwrot podatku z zagranicy?

Jak uzyskać zwrot podatku z zagranicy?

O zwrot nadpłaconego za granicą podatku starać się można, składając roczną deklarację w urzędzie skarbowym. Dokonując rozliczenia zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami, możemy poznać kwotę zwrotu po uwzględnieniu wszelkich ulg i odliczeń. Cały proces trwa zazwyczaj kilka miesięcy, po których należne nam pieniądze trafią na nasze konto.

Zazwyczaj do rozliczenia potrzebny będzie dokument zawierający informacje o naszych dochodach oraz opłacanych w danym roku składkach. Jeżeli nasz pracodawca pobierał przez cały okres większą kwotę, niż zakładał urząd skarbowy, to możemy starać się o zwrot nadpłaty. W tym celu w wyznaczonym terminie należy złożyć odpowiedni formularz.

Rozliczenia można dokonać samemu lub zlecić profesjonalnym doradcom podatkowym. To świetna opcja, dzięki której nie musimy martwić się o terminy i znajomość obowiązujących w danym kraju procedur. Jeżeli chcesz skorzystać z takiej opcji, polecamy znaleźć odpowiadającą Ci firmę w naszym rankingu najlepszych biur podatkowych w Polsce.

Jaki druk do rozliczenia w Niemczech?

Jaki druk do rozliczenia w Niemczech?

Najważniejszym drukiem potrzebnym do rozliczenia podatku z Niemiec jest karta Lohnsteuerbescheinigung, na której zawarte są wszystkie dotyczące zarobków, a także zaliczek zapłaconych na poczet podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Tak samo, jak w przypadku polskiego odpowiednika PIT-11, wystawia go pracodawca – obecnie funkcjonuje w formie elektronicznej.

W przypadku problemów z uzyskaniem Lohnsteuerbescheinigung zastąpić ją można miesięcznym odcinkiem z wypłaty za ostatni miesiąc pracy w danym roku podatkowym, czyli Abrechnung.

Sama karta podatkowa to nie wszystko – starając się o zwrot podatku z Niemiecpotrzebne będzie również zaświadczenie UE/EOG. Jest to wykaz dochodów uzyskanych w Polsce, który możemy zdobyć w polskim urzędzie skarbowym. Warto mieć na uwadze, że podczas wspólnego rozliczenia potrzebny będzie także taki dokument partnera fiskalnego. Na jego podstawie Finanzamt wylicza stopę procentową, zgodnie z którą zostanie opodatkowany cały dochód.

Jak przyspieszyć zwrot podatku z Niemiec?

Jak przyspieszyć zwrot podatku z Niemiec?

Czas oczekiwania na zwrot podatku z Niemiec zależy od wielu różnych czynników. Może być różny ze względu na miejsce złożenia deklaracji, formę rozliczenia, a także od terminu, w jakim złożyliśmy dokumenty. Pomimo że nie zawsze mamy na to wpływ, pewne działania mogą przyspieszyć zwrot podatku z Niemiec.

Przede wszystkim, jeżeli zależy nam na jak najszybszym otrzymaniu pieniędzy na konto, nie powinniśmy zwlekać ze złożeniem deklaracji. Im szybciej to zrobimy, tym większe szanse na szybki zwrot. Czas oczekiwania w Niemczech wynosi zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy.

Cały proces możemy także przyspieszyć, korzystając z możliwości rozliczenia online – w ten sposób zaoszczędzisz czas, który zabrałoby dotarcie do urzędu lub tradycyjna korespondencja listowna.

Dobrym pomysłem jest także skorzystanie z usług profesjonalnych doradców – pozwala to uniknąć skomplikowanych procedur i dotrzymać ustalonych terminów. Jeśli nie wiesz jakie firmy świadczą najlepsze usługi, zapraszamy do zapoznania się z naszym rankingiem najlepszych biur podatkowych w Polsce.

Ile wynosi podatek Bykowy w Niemczech?

Ile wynosi podatek Bykowy w Niemczech?

Termin „bykowe” odnosi się w Polsce do podatku płaconego przez osoby samotne i bezdzietne po przekroczeniu ustalonego wieku. Obowiązywał on w naszym kraju za czasów PRL i miał na celu zachęcić do zakładania rodziny. Wbrew panującemu przekonaniu w Niemczech single nie płacą żadnej dodatkowej daniny w związku z aktualnym stanem cywilnym. Są jednak przypisywani do I klasy podatkowej, co wpływa na rozliczenie z Finanzamt i możliwość skorzystania z ulg podatkowych.

Na ostateczną wysokość zapłaconego podatku duży wpływ będzie miała kwota wolna od podatku. Dla I grupy podatkowej, do której przypisywani są single w Niemczech, wynosi ona w 2023 roku 10 908 euro. Wszystkie osoby należące do I klasy podatkowej oraz otrzymywały przez cały rok wynagrodzenie wyłącznie z jednego źródła, nie są zobowiązane do składania rozliczenia podatkowego – wciąż jednak można to zrobić, aby uzyskać zwrot podatku z Niemiec.

Jaki podatek w Niemczech 2023?

Jaki podatek w Niemczech 2023?

W Niemczech, tak jak w innych krajach europejskich, wszystkie osoby legalnie zatrudnione płacą od wynagrodzenia podatek dochodowy od osób fizycznych (Einkommensteuer). Tamtejszy system składa się z klas podatkowych, do których przypisywani są podatnicy głównie na podstawie sytuacji rodzinnej. To właśnie klasa podatkowa oraz wysokość zarobków ma decydujący wpływ na kwotę podatku do zapłaty.

W Niemczech wyznaczony jest limit dochodów, od których wcale nie zapłacimy podatku dochodowego – w 2023 roku kwota wolna od podatku w Niemczech wynosi 10 908 € dla osób samotnych i 21 816 € w przypadku rozliczenia wspólnego. Jeżeli w danym roku nie osiągniemy wyższych zarobków, mamy szansę odzyskać pełny zwrot podatku z Niemiec.

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Niemczech zaczyna się od 14% i może wynieść aż 42% w zależności od wysokości dochodu.

Dokładną kwotę podatku do zapłaty poznamy po rozliczeniu z urzędem skarbowym, po uwzględnieniu wszystkich obowiązujących ulg i obliczeń. Najlepiej w tym celu skorzystać z usług profesjonalistów – na naszej stronie znajdziesz ranking najlepszych biur podatkowych!

Z czego trzeba się rozliczyć w Holandii?

Z czego trzeba się rozliczyć w Holandii?

Istnieją różne rodzaje dochodów, które należy zadeklarować w swoim zeznaniu podatkowym w Holandii. Są to wszystkie pensje, zasiłki czy emerytura – wszystko to składa się na dochód, który posłuży do obliczenia należnego podatku do zapłaty oraz ustalenia ulg podatkowych.

W Holandii do dochodów z tytułu zatrudnienia zaliczane są:

 • wynagrodzenie,
 • dochód z własnej działalności gospodarczej,
 • zasiłki chorobowe – otrzymywane w ciągu pierwszych 2 lat choroby (nie zasiłki WIA i WAO)
 • świadczenia wynikające z ustawy o pracy i opiece, np. urlop macierzyński, urlop macierzyński i wypadkowy, świadczenia wynikające z ustawy o finansowaniu przerw w karierze zawodowej
 • dodatki stażowe,
 • wynagrodzenia wypłacane przez UWV (na przykład z powodu bankructwa pracodawcy),
 • napiwki lub inne dodatki, od których pracodawca nie musi potrącać podatku od wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne,
 • zarobki zagraniczne (na przykład uzyskane w Polsce).

Czy ulga abolicyjna dotyczy Holandii?

Czy ulga abolicyjna dotyczy Holandii?

Ulga abolicyjna ma na celu zmniejszenie podatku do zapłaty, wynikającego z konieczności zastosowania metody odliczenia proporcjonalnego podczas rozliczania zagranicznego dochodu. Taka forma rozliczenia jest przewidziana w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską i Holandią. Tak więc podczas uwzględniania holenderskich dochodów w deklaracji PIT składanej w polskiej skarbówce, możemy zastosować ulgę abolicyjną.

ulgi abolicyjnej mogą skorzystać osoby rozliczające dochody z Holandii i posiadające status polskiego rezydenta podatkowego – przebywające na terytorium Polski przez co najmniej 183 dni w ciągu danego roku lub posiadające w Polsce centrum interesów życiowych.

Wysokość ulgi, z jakiej można skorzystać, zależy od różnicy, jaka występuje podczas zastosowania korzystniejszej metody odliczenia proporcjonalnego a metody wyłączenia z progresją. W celu ustalenia maksymalnej kwoty odliczenia należy więc wyliczyć należny podatek od uzyskanych dochodów, jaki miałby zastosowanie w przypadku metody wyłączenia z progresją.

Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie 1 stycznia 2021 roku, możliwe jest jedynie skorzystanie z odliczenia wynoszącego maksymalnie 1360 zł.

WOEM