Kto rozlicza się na PIT-36?

Kto rozlicza się na PIT-36?

Deklaracja PIT-36 dotyczy osób, które w danym roku podatkowym:

 • prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną przy zastosowaniu skali podatkowej na zasadach ogólnych,
 • prowadziły dział specjalnej produkcji rolnej (rodzaj uprawy lub produkcji rolnej zawartych w ustawach o PIT i CIT) opodatkowany na ogólnych zasadach z zastosowaniem skali podatkowej,
 • uzyskały przychody opodatkowane na ogólnych zasadach z wynajmu nieruchomości lub ziemi (wynajem mieszkania, dzierżawa, poddzierżawa itp.)
 • otrzymywały dochody ze źródeł krajowych, od których samodzielnie opłacały zaliczki na podatek dochodowy,
 • uzyskały dochody za granicą.

W przypadku rozliczania zagranicznych zarobków w polskim urzędzie skarbowym należy także złożyć PIT-36 ZG, czyli załącznik do zeznania PIT-36. W przypadku dochodów różnych krajów konieczne będzie uwzględnienie osobnego arkusza dla każdego z nich.

Deklarację PIT-36 wraz z załącznikiem PIT ZG należy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie.

Kto może odliczyć diety zagraniczne?

Kto może odliczyć diety zagraniczne?

Art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o PIT przewiduje, że od przychodów osiągniętych za granicą pierwszej polscy podatnicy mają prawo kwoty zwolnione od opodatkowania. Będzie to kwota w wysokości stanowiącej 30% diety przyznawanej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju.

Naliczanie diety polega na ustaleniu ilość dni, w jakich pozostajemy w stosunku pracy za granicą, obliczeniu wysokości przysługującego odliczenia, a następnie pomniejszeniu przychodów o uzyskaną kwotę. Dopiero od otrzymanej sumy ustalamy należny do zapłaty podatek. Wysokość dziennej stawki diety zależy od kraju – w przypadku Niemiec będzie to 49 euro, Holandii 50 euro Czech 41 euro a Norwegii 496 NOK.

Trzeba pamiętać, że ze zwolnienia związanego z dietami podczas rozliczenia za zagranicznych dochodów nie skorzystają pracownicy odbywający podróż służbową poza granicami Polski, ponieważ przysługuje im z tego tytułu pełna dzienna kwota diety wypłacana przez pracodawcę.

Co grozi za nierozliczenie się z zagranicy?

Co grozi za nierozliczenie się z zagranicy?

Zarabiając za granicą, należy się upewnić, czy dotyczy nas złożenie deklaracji w polskim urzędzie skarbowym, ponieważ każdy podatnik, który nie rozliczy się w terminie, ponosi poważne konsekwencje. Zignorowanie obowiązku podatkowego podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Nieuiszczona kwota podatku należnego w Polsce z tytułu osiągnięcia dochodów zagranicznych będzie stanowić zaległość podatkową – od niej naliczane są odsetki za zwłokę. Stawka odsetek wynosi 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim.

Zasadne jest pytanie, skąd urząd skarbowy wie o naszych zarobkach za granicą?

Polska skarbówka, dzięki systemowi wymiany informacji funkcjonującemu na terenie Unii Europejskiej może uzyskać niezbędne dane o zarobkach każdego polskiego obywatela. Pozwala to na ustalenie rezydencji podatkowej, która ma wpływ na obowiązek rozliczenia.

Jeżeli chcesz załatwić wszystkie formalności zarówno w zagranicznym, jak i polskim urzędem skarbowym, warto zlecić złożenie deklaracji profesjonalistom. W tym celu zapoznaj się z naszym rankingiem najlepszych biur podatkowych i wybierz firmę spełniająca Twoje wymagania.

Jak uzyskać zwrot podatku z zagranicy?

Jak uzyskać zwrot podatku z zagranicy?

O zwrot nadpłaconego za granicą podatku starać się można, składając roczną deklarację w urzędzie skarbowym. Dokonując rozliczenia zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami, możemy poznać kwotę zwrotu po uwzględnieniu wszelkich ulg i odliczeń. Cały proces trwa zazwyczaj kilka miesięcy, po których należne nam pieniądze trafią na nasze konto.

Zazwyczaj do rozliczenia potrzebny będzie dokument zawierający informacje o naszych dochodach oraz opłacanych w danym roku składkach. Jeżeli nasz pracodawca pobierał przez cały okres większą kwotę, niż zakładał urząd skarbowy, to możemy starać się o zwrot nadpłaty. W tym celu w wyznaczonym terminie należy złożyć odpowiedni formularz.

Rozliczenia można dokonać samemu lub zlecić profesjonalnym doradcom podatkowym. To świetna opcja, dzięki której nie musimy martwić się o terminy i znajomość obowiązujących w danym kraju procedur. Jeżeli chcesz skorzystać z takiej opcji, polecamy znaleźć odpowiadającą Ci firmę w naszym rankingu najlepszych biur podatkowych w Polsce.

Jaki druk do rozliczenia w Niemczech?

Jaki druk do rozliczenia w Niemczech?

Najważniejszym drukiem potrzebnym do rozliczenia podatku z Niemiec jest karta Lohnsteuerbescheinigung, na której zawarte są wszystkie dotyczące zarobków, a także zaliczek zapłaconych na poczet podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Tak samo, jak w przypadku polskiego odpowiednika PIT-11, wystawia go pracodawca – obecnie funkcjonuje w formie elektronicznej.

W przypadku problemów z uzyskaniem Lohnsteuerbescheinigung zastąpić ją można miesięcznym odcinkiem z wypłaty za ostatni miesiąc pracy w danym roku podatkowym, czyli Abrechnung.

Sama karta podatkowa to nie wszystko – starając się o zwrot podatku z Niemiecpotrzebne będzie również zaświadczenie UE/EOG. Jest to wykaz dochodów uzyskanych w Polsce, który możemy zdobyć w polskim urzędzie skarbowym. Warto mieć na uwadze, że podczas wspólnego rozliczenia potrzebny będzie także taki dokument partnera fiskalnego. Na jego podstawie Finanzamt wylicza stopę procentową, zgodnie z którą zostanie opodatkowany cały dochód.

Ile wynosi podatek Bykowy w Niemczech?

Ile wynosi podatek Bykowy w Niemczech?

Termin „bykowe” odnosi się w Polsce do podatku płaconego przez osoby samotne i bezdzietne po przekroczeniu ustalonego wieku. Obowiązywał on w naszym kraju za czasów PRL i miał na celu zachęcić do zakładania rodziny. Wbrew panującemu przekonaniu w Niemczech single nie płacą żadnej dodatkowej daniny w związku z aktualnym stanem cywilnym. Są jednak przypisywani do I klasy podatkowej, co wpływa na rozliczenie z Finanzamt i możliwość skorzystania z ulg podatkowych.

Na ostateczną wysokość zapłaconego podatku duży wpływ będzie miała kwota wolna od podatku. Dla I grupy podatkowej, do której przypisywani są single w Niemczech, wynosi ona w 2023 roku 10 908 euro. Wszystkie osoby należące do I klasy podatkowej oraz otrzymywały przez cały rok wynagrodzenie wyłącznie z jednego źródła, nie są zobowiązane do składania rozliczenia podatkowego – wciąż jednak można to zrobić, aby uzyskać zwrot podatku z Niemiec.

Jaki podatek w Niemczech 2023?

Jaki podatek w Niemczech 2023?

W Niemczech, tak jak w innych krajach europejskich, wszystkie osoby legalnie zatrudnione płacą od wynagrodzenia podatek dochodowy od osób fizycznych (Einkommensteuer). Tamtejszy system składa się z klas podatkowych, do których przypisywani są podatnicy głównie na podstawie sytuacji rodzinnej. To właśnie klasa podatkowa oraz wysokość zarobków ma decydujący wpływ na kwotę podatku do zapłaty.

W Niemczech wyznaczony jest limit dochodów, od których wcale nie zapłacimy podatku dochodowego – w 2023 roku kwota wolna od podatku w Niemczech wynosi 10 908 € dla osób samotnych i 21 816 € w przypadku rozliczenia wspólnego. Jeżeli w danym roku nie osiągniemy wyższych zarobków, mamy szansę odzyskać pełny zwrot podatku z Niemiec.

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Niemczech zaczyna się od 14% i może wynieść aż 42% w zależności od wysokości dochodu.

Dokładną kwotę podatku do zapłaty poznamy po rozliczeniu z urzędem skarbowym, po uwzględnieniu wszystkich obowiązujących ulg i obliczeń. Najlepiej w tym celu skorzystać z usług profesjonalistów – na naszej stronie znajdziesz ranking najlepszych biur podatkowych!

Z czego trzeba się rozliczyć w Holandii?

Z czego trzeba się rozliczyć w Holandii?

Istnieją różne rodzaje dochodów, które należy zadeklarować w swoim zeznaniu podatkowym w Holandii. Są to wszystkie pensje, zasiłki czy emerytura – wszystko to składa się na dochód, który posłuży do obliczenia należnego podatku do zapłaty oraz ustalenia ulg podatkowych.

W Holandii do dochodów z tytułu zatrudnienia zaliczane są:

 • wynagrodzenie,
 • dochód z własnej działalności gospodarczej,
 • zasiłki chorobowe – otrzymywane w ciągu pierwszych 2 lat choroby (nie zasiłki WIA i WAO)
 • świadczenia wynikające z ustawy o pracy i opiece, np. urlop macierzyński, urlop macierzyński i wypadkowy, świadczenia wynikające z ustawy o finansowaniu przerw w karierze zawodowej
 • dodatki stażowe,
 • wynagrodzenia wypłacane przez UWV (na przykład z powodu bankructwa pracodawcy),
 • napiwki lub inne dodatki, od których pracodawca nie musi potrącać podatku od wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne,
 • zarobki zagraniczne (na przykład uzyskane w Polsce).

Czy ulga abolicyjna dotyczy Holandii?

Czy ulga abolicyjna dotyczy Holandii?

Ulga abolicyjna ma na celu zmniejszenie podatku do zapłaty, wynikającego z konieczności zastosowania metody odliczenia proporcjonalnego podczas rozliczania zagranicznego dochodu. Taka forma rozliczenia jest przewidziana w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską i Holandią. Tak więc podczas uwzględniania holenderskich dochodów w deklaracji PIT składanej w polskiej skarbówce, możemy zastosować ulgę abolicyjną.

ulgi abolicyjnej mogą skorzystać osoby rozliczające dochody z Holandii i posiadające status polskiego rezydenta podatkowego – przebywające na terytorium Polski przez co najmniej 183 dni w ciągu danego roku lub posiadające w Polsce centrum interesów życiowych.

Wysokość ulgi, z jakiej można skorzystać, zależy od różnicy, jaka występuje podczas zastosowania korzystniejszej metody odliczenia proporcjonalnego a metody wyłączenia z progresją. W celu ustalenia maksymalnej kwoty odliczenia należy więc wyliczyć należny podatek od uzyskanych dochodów, jaki miałby zastosowanie w przypadku metody wyłączenia z progresją.

Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie 1 stycznia 2021 roku, możliwe jest jedynie skorzystanie z odliczenia wynoszącego maksymalnie 1360 zł.

Kiedy dostaje się Jarograf z Holandii?

Kiedy dostaje się Jarograf z Holandii?

Jarograf to holenderska karta podatkowa i odpowiednik polskiego PIT11 – znajdziemy tu szczegółowe informacje na temat zapłaconych w danym roku zaliczkach na podatek dochodowy i ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także wykaz uzyskanych dochodów. Obowiązek wystawienia takiego dokumentu ma pracodawca – musi on przekazać pracownikowi Jarograf najpóźniej do połowy marca.

Jeżeli w danym roku posiadaliśmy więcej niż jedno źródło dochodów, z każdego z nich powinniśmy uzyskać osobną kartę podatkową. Pomimo że wzór jarografu będzie inny w zależności od miejsca pracy, to musi zawierać on wszystkie potrzebne informacje.

W sytuacji, w której z jakiegoś powodu nie otrzymasz karty podatkowej Jarograf od swojego pracodawcy, istnieje inny sposób na uzyskanie wykazu dochodów potrzebnego do rozliczenia podatkowego. Należy zgłosić się do urzędu skarbowego Belastingdienst po druk IB60 lub wydruk z systemu FLG. Mogą one zastąpić Jarograf podczas starania się o zwrot podatku z Holandii.

WOEM